У сфері науки і техніки

Найбільш важливими об'єктами недержавного управління національною безпекою України у сфері науки і техніки є:

• результати фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, потенційно важливі для науково-технічного, технологічного і соціально-економічного розвитку країни, включаючи відомості, втрата яких може завдати шкоди національним інтересам України;

• відкриття, незапатентовані технології, промислові зразки, корисні моделі й експериментальне обладнання;

• науково-технічні кадри та система їх підготовки та перепідготовки;

• системи управління безпекою складних об'єктів.

До числа основних зовнішніх загроз національній безпеці у сфері науки і техніки слід віднести:

• прагнення розвинених країн отримати протиправний доступ до науково-технічних ресурсів України для використання отриманих українськими вченими результатів у власних інтересах У сфері науки і техніки;

• створення пільгових умов на українському ринку для іноземної науково-технічної продукції у сфері безпеки й одночасне прагнення розвинених країн обмежити розвиток науково-технічного потенціалу України (скупка передових підприємств, що виробляють засоби і системи безпеки з наступним їх перепрофілюванням, збереження експортно-імпортних обмежень і т. ін.);

• активізацію діяльності іноземних державних і комерційних підприємств, установ та організацій в сфері промислового шпіонажу із залученням до неї розвідувальних та інших спеціальних служб.

До числа внутрішніх загроз національній безпеці України в сфері науки і техніки слід віднести:

• складну економічну ситуацію в країні, яка веде до зниження фінансування науково-технічної діяльності, тимчасовому падінню престижу У сфері науки і техніки науково-технічної сфери, відпливу за кордон передових ідей і технологій;

• нездатність підприємств недержавної форми власності виробляти на базі новітніх досягнень у сфері мікроелектроніки та передових технологій конкурентоспроможну наукомістку продукцію, яка дозволяє забезпечити достатній рівень технологічної незалежності України від зарубіжних країн, що призводить до вимушеного широкого використання імпортних аналогів при формування інфраструктури системи національної безпеки України;

• серйозні проблеми в галузі патентного захисту результатів науково-технічної діяльності українських вчених;

• відсутність ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та цивілізованого трансферу технологій, недостатній рівень кадрового забезпечення у сфері охорони інтелектуальної власності на підприємствах недержавної форми власності;

• відплив інтелектуального та наукового потенціалу за У сфері науки і техніки межі України;

• широке застосування застарілих технологій, виробничих фондів, що знаходяться в критичному стані;

• зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів.

Сучасними загрозами інноваційній безпеці України є:

§ недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт (НТР);

§ слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій;

§ зниження експорту і зростання імпорту наукоємних товарів;

§ слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери;

§ недосконала стимулююча та податкова політика держави.

§ повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності;

§


documentaauqmfx.html
documentaauqtqf.html
documentaaurban.html
documentaaurikv.html
documentaaurpvd.html
Документ У сфері науки і техніки